Pravila ugodnosti in nagradnih iger
X

PRAVILA UGODNOSTI IN NAGRADNIH IGER V OKVIRU 20-LETNICE MEHANIZACIJE MILER


Opredelitev pojmov
Organizator nagradne igre Milerjeve ugodnosti ob 20-letnici je podjetje Mehanizacija Miler d.o.o. Udeleženec nagradne igre je fizična oseba, ki sodeluje v razpisanih nagradnih akcijah. Dobitnike nagrad določi strokovna komisija organizatorja z žrebom. V okviru akcije Milerjeve ugodnosti ob 20-letnici podjetje pripravlja več nagradnih iger in ugodnosti. Pravila in dobitki posamezne nagradne igre in ugodnosti so opredeljeni pod zaznamki vsake nagradne igre objavljene na spletni strani Mehanizacije Miler. www.mehanizacija-miler.si

 

Pravica sodelovanja v nagradni igri (in ostalih podelitvah artiklov ali bonov)
Udeleženci nagradne igre so lahko popolno poslovno sposobne fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju nagradne igre, in njihovi ožji družinski člani ter osebe, zaposlene pri drugih pravnih osebah, povezanih z izvedbo nagradnih iger in ugodnosti. Pravne osebe ne morejo biti udeleženec nagradnih iger in ugodnosti. Prav tako morejo sodelovati osebe, ki ne sprejmejo opredeljenih pravil. Šteje se, da je udeleženec sprejel pravila Milerjevih ugodnosti s tem, ko je sodeloval v razpisani nagradni igri.

 

Pravila sodelovanja v nagradni igri
Za sodelovanje v nagradni igri je potreben nakup storitev ali proizvodov organizatorja nagradne igre. Udeleženci sodelujejo z izpolnitvijo kupona, ki ga kupcu izstavi Mehanizacija Miler d.o.o. Zaposleni podjetja v nagradnih igrah ne morejo sodelovati. Sodelujejo lahko le udeleženci, ki so kupili nov stroj za katerega velja, da je vključen v nagradno igro ob 20-letnici podjetja.

Fizično nagradno žrebanje
V žrebanju lahko sodelujejo vsi udeleženci nagradnih iger. En udeleženec lahko v nagradnem žrebanju sodeluje samo enkrat. Rezultat žreba je dokončen. Pritožba ni mogoča. Dobitnik bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen po elektronski pošti ali s telefonskim klicem. Datum žrebanja pri vseh nagradnih igrah bo določen naknadno. Predvidoma ob koncu leta 2021 ali v začetku leta 2022. Žrebanje bo potekalo na Sejmu Agritech 2022 v Celju, v primeru odpovedi sejma ali drugih razlogov pa v prostorih organizatorja.

 

Obveznosti izžrebanca
Izplačilo nagrade v gotovini ni možno, ravno tako je ni mogoče zamenjati za drug artikel. Dobitnik je dolžan organizatorju nagradne igre v pisni obliki (e-pošta) posredovati svoje osebne podatke: ime, priimek, naslov, e-naslov in telefonsko ter davčno številko, vse najkasneje v dveh dneh po prejemu obvestila, da je dobitnik nagrade. Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja. Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Nagrajenec je dolžan prijaviti vrednost nagrade v napoved za odmero dohodnine. Ob prevzemu nagrade je nagrajenec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami. Če nagrajenec ne izpolni vseh obveznosti, se šteje, da nagrajenec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do nagrajenca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen. Nagrade niso prenosljive.

Če organizator nagradne igre v roku treh (3) delovnih dni od trenutka, ko dobitniku pošlje obvestilo o tem, da je bil izžreban, iz katerega koli razloga (npr.: dobitnik izjavi, da nagrade ne želi sprejeti, naslov ali elektronski naslov je nepopoln ali napačen ipd.) ne prejme vseh potrebnih podatkov ter izjave, da želi prejeti nagrado, se šteje, da dobitnik nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršen koli drug namen.

 

Varstvo osebnih podatkov
Organizator nagradne igre vse osebne podatke, ki jih ob izvedbi nagradne igre pridobi od udeležencev, varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Organizator sme osebne podatke, pridobljene od udeležencev, uporabljati izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Udeleženec nagradne igre soglaša, da mu organizator lahko pošilja obvestila v zvezi s ponudbo organizatorja. Udeleženec oziroma njegov skrbnik ali zakoniti zastopnik lahko kadar koli prekliče svoje soglasje za uporabo osebnih podatkov, pridobljenih v nagradni igri za namene neposrednega trženja. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da podelitev nagrad organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se njegovo ime in naslov uporabita v avdio, foto in video materialu organizatorja nagradne igre. Izžrebanec dovoljuje organizatorju nagradne igre objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oziroma prevzema nagrade.

 

Objava pravil nagradne igre
Udeleženci nagradne igre z oddajo svojih podatkov na kuponu soglašajo, da so s pravili seznanjeni in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

 

Nagradni sklad
Nagrade se bodo podeljevale z žrebom na način, ki je opisan v nadaljevanju.
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki bodo v času trajanja nagradne igre kupili nov stroj (vključen v del nagradne igre) in ki ustrezajo tudi ostalim pogojem iz 5. člena. Nagrade se bodo podeljevali v sklopih:

 • Krone (ugodnost) nagradna igra
 • Vigolo (ugodnost) nagradna igra
 • Krpan nagradna igra

Za vsak sklop je pripravljen drug nagradni sklad.

Nagradni sklad v nagradni igri Krone nagradna igra: 20 x 2000€ popusta v obliki dobropisa.

Vsaka stranka, ki se bo v letu 2021 odločila za nakup novega Krone stroja, bo prejela bon za nagradno igro, v začetku leta 2022 se izvrši žreb za 20 x 2000€ (z DDV) dodatnega popusta na stroj, ki ga bodo stranke lahko izkoristile v obliki dobropisa. Torej, Stranka, ki bo v letu 2021 kupila nov Krone stroj, ki je vključen v nagradno igro, bo prejela bon za žrebanje, ki se bo izvršilo v začetku leta 2022. Izžrebanec bo lahko izkoristil dobropis v višini 2000,00 EUR (z DDV).

Nagradni sklad v nagradni igri Vigolo nagradna igra: 20 x 200€ popusta v obliki dobropisa.

Vsaka stranka, ki se bo v letu 2021 odločila za nakup novega Vigolo stroja, bo prejela bon za nagradno igro, v začetku leta 2022 se izvrši žreb za 20 x 200€ (z DDV) dodatnega popusta na stroj, ki ga bodo stranke lahko izkoristile v obliki dobropisa.

Nagradni sklad v nagradni igri Krpan nagradna igra:

 • 12 x jakna Krpan
 • 1x Vitel Krpan 5,5 EH

Vsaka stranka, ki se bo v letu 2021 odločila za nakup novega Krpan stroja, bo prejela bon za nagradno igro. V začetku leta 2022 na sejmu Agritech se izvrši žreb za 12 jaken in glavno nagrado – Vitel Krpan 5,5 EH.

Izžrebanec ne more zahtevati nagrade v večjih količinah. Izžrebanec je upravičen le do nagrade, za katero je bil izžreban. Nagrade ni možno zamenjati za druge storitve ali nagrade. Nagrada ni prenosljiva.

 

Potek nagradne igre in nagradni žreb
Nagradna igra poteka od 1. 1. 2021 od 00:00 do 31. 12. 2021 do 23:59 (vse ure so po slovenskem

času).

Podatke sodelujočih fizičnih oseb v nagradni igri, ki bodo v času trajanja nagradne igre pri Mehanizaciji Miler d.o.o. kupili nov stroj (del nagradne igre), ki so izpolnili bon (ki ga je priskrbel organizator in ki so bili na dan nakupa stroja polnoletni, bo organizator uvrstil v žreb.

 

Datum glavnega žreba:

• Januar 2022 oz. termin sejma Agritech 2022

Žreb bo opravljen na sejmu Agritech, Celjski sejem d.d., Dečkova cesta 1, 3000 Celje, Slovenija ali elektronsko v izrednih okoliščinah. Žrebanje bo javno. Žrebanje nadzoruje 3 (tri) članska komisija, ki jo sestavljajo predstavniki organizatorja. Za nagrade bo komisija izžrebala tudi 10 rezervnih izžrebancev (v kolikor se kdo od prvotnih izžrebancev odpove nagradi ali do nje ni upravičen). Rezervne izžrebance bo v tem primeru organizator kontaktiral po vrstnem redu, po katerem so bili izžrebani, od prvega do zadnjega.


Možnost prekinitve nagradne igre
Nagradna igra se lahko prekine v primeru okoliščin, za katere organizator ni odgovoren, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (višja sila). Sodelujoči bodo o prekinitvi nagradne igre obveščeni prek spletne strani www.mehanizacija-miler.si. S trenutkom objave prekinitve nagradne igre na spletni strani se šteje, da so bili o tem obveščeni vsi sodelujoči. Obvestilo o morebitnem nadaljevanju nagradne igre se objavi na spletni strani www.mehanizacija-miler.si, vsaj 3 dni pred nadaljevanjem.

 

Odgovornost za morebitno škodo
Organizator ali njegovi podizvajalci ne prevzemajo nobene odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica te nagradne igre oz. prevzema in koriščenja nagrad, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ali njegovi podizvajalci niso odgovorni za kakršne koli okvare omrežja, komunikacije, nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega ali za prijave, ki so nepopolne, nerazumljive ali niso bile prejete.


Spori in pritožbe
Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

 

Končne določbe
Splošno vse Milerjeve ugodnosti ob 20-letnici veljajo pri nakupu strojev v letu 2021. Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s tem izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in z njimi soglaša.
Pravila bodo objavljena na spletni strani www.mehanizacija-miler.si, veljati pa začnejo z dnem pričetka nagradne igre, tj. 1. 1. 2021.

 

Organizator si pridržuje pravico za spremembo ali dopolnitev pravil ugodnosti in nagradnih iger v okviru 20-letnice Mehanizacije Miler.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator nagradno igro tudi odpove. O tem mora sodelujoče obvestiti na spletni strani bob.si/obvestila. V primeru odpovedi nagradne igre organizator sodelujočim ne odgovarja za nobeno morebitno nastalo škodo.

 

O morebitni spremembi ali dopolnitvi pravil bo organizator obvestil udeležence z objavo na spletni strani www.mehanizacija-miler.si.

 

V primeru vprašanj v zvezi z nagradno igro nas lahko kontaktirate na: info@mehanizacija-miler.si

Mehanizacija Miler d.o.o.

Dobja vas, 1. 1. 2021

 

 

 

Spletno povpraševanje

 • *
 • *
 • *
 • *
 

Kontakt

MEHANIZACIJA MILER d.o.o.
sedež podjetja na Ravnah na Koroškem

 • Dobja vas 4, 2390 Ravne na Koroškem
 • 02 82 31 555
 • 051 310 067
 • info@mehanizacija-miler.si

Vsi kontakti (poslovalnice)